За нас поверителността на вашата информация и защитата на вашите лични данни е важна. Ангажираме се да осигурим адекватна защита на личните данни, които ни предоставяте.

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Политика за поверителност има за цел да изясни как и по какъв начин ще се извършва обработването на лични данни на настоящите и потенциални клиенти, както и на потребителите на Сайта, във връзка с услугите, предоставяни от ДЖЕЙ енд ЕМ Бългaрия ЕООД.

Вие можете да използвате Сайта, без да е необходимо да разкривате лична информация. Въпреки това, съществуват редица обстоятелства, при които може да се наложи да ни предоставите вашите лични данни.

Предоставянето на личните ви данни е доброволно – ако не желаете ДЖЕЙ енд ЕМ Бългaрия ЕООД да ги обработва по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля, не ги предоставяйте.  В този случай ние ще бъдем лишени от възможността да отговорим на ваше запитване, да осъществим контакт с вас и/или да ви съдействаме с информация или да ви предоставим поисканата от вас услуга.

II. АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администратор на личните данни е търговското дружество ДЖЕЙ енд ЕМ Бългaрия ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 204571728, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Витоша №164, „Маутай Център“. Дружеството събира, обработва и съхранява вашите лични данни при условията на тази политика за поверителност.

III. КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ ОТ АДМИНИСТРАТОРА

1. Администраторът обработва следните категории лични данни:

(а) Лични данни, предоставяни от потребителите в Сайта, при използване на формата за контакт (www.moutai.bg/kontakti/) – име, фамилия, електронен адрес, телефонен номер, име на организация, уеб сайт;

(б) Информация за представител (законен представител или пълномощник на такъв) на настоящ или потенциален клиент юридическо лице;

(в) Данни за сключване на договори за продажба, отложено плащане и др. с физически или юридически лица (като имена, ЕГН и др.).

(г) Финансова информация (банкова сметка и др.).

2. Администраторът може да обработва данни, изготвени и генерирани от него в процеса на предоставяне и извършване на услугите:

(а) Информация относно посещенията и използването на Сайта;

(б) Данни за използваното крайно електронно устройство, вида на устройството, използваната операционна система, регионално местоположение;

(в) Данни, използвани за статистически цели;

(г) Данни от установената комуникация с настоящи или потенциални клиенти, удовлетвореността от предоставяните услуги (заявки, оплаквания, предложения и др.);

(д) Данни, получени при изпълнение на задълженията, произтичащи от нормативните актове (данни, произтичащи от запитвания, регулации, разследващи органи, данъчни служби, съдилища и др.).

3. С цел осигуряване на добро изпълнение на услугите и на задълженията, произтичащи от сключени договори, Администраторът има право да обработва всяка информация, която е налична в публични регистри (вкл. публична база данни и данни, оповестени в интернет), както и информация получена от трети страни по повод изпълнение на законни разпоредби, относно клиенти.

4. Администраторът има право и задължение да провери верността на предоставяни лични данни, като за целта изисква от своите клиенти да ги верифицират и ако е необходимо, да ги коригират.

IV. ЦЕЛИ И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО

1. Обработване на лични данни, което е необходимо за сключване или изпълнение на договори, както и във връзка с подготовка за сключване на договори с Администратора.

Администраторът обработва лични данни за следните цели:

(а) Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор за извършване на доставки и услуги; разяснения за ползваните услуги; изпълнение на сключен договор;

(б) Изготвяне на предложения и оферти за сключване на договори, изпращане на преддоговорна информация и проект на договор; управление на предпродажбени дейности;

(в) Администриране и отговор на клиентски оплаквания/ запитвания/ рекламации; връщане на суми и стоки; замяна на продукти;

(г) За издаване, изпращане и получаване на електронни фактури и други електронни документи;

(д) Плащане на задължения, разсрочване на дължими суми; управление на събиранията на вземанията;

(е) Управление и администриране на плащанията.

2. В изпълнение на свои законови задължения, Администраторът обработва лични данни за следните цели:

(а) Издаване на фактури;

(б) За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;

(в) Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;

(г) Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство.

3. Администраторът обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:

(а) Директен маркетинг на продукти и услуги;

(б) Участие и управление на анкети, игри с подаръци, промоционални кампании и др.

V. КАТЕГОРИИ ТРЕТИ ЛИЦА, КОИТО ПОЛУЧАВАТ ДОСТЪП ДО ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

1. Транспортни/куриерски фирми, пощенски оператори с оглед изпълнение на договорни задължения, изпращане на кореспонденции и комуникации, във връзка с осъществяване на договорната услуга, изпращане на закупени стоки;

2. Нотариуси, адвокати или друго трето лице, ако клиентът е нарушил задължение, произтичащо от договор с Администратора;

3. Банки, обслужващи плащанията, извършени от и към клиентите;

4. Лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители, маркетингови агенции др.;

5. Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство.

VI. СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Продължителността на съхранение на вашите лични данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

1. Личните данни, обработвани с цел сключване/ изменение и изпълнение на договори между Администратора и клиента или представлявано от клиента дружество – за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните. Администраторът може да съхранява някои лични данни и за по-дълъг срок, до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/ прекратяване на договори с Администратора, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно/ арбитражно решение.

2. Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/ финансови документи за осъществяване на данъчно-осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги и продажба на стоки се съхраняват поне 10 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по-дълъг срок.

3. Личните данни, обработвани с цел директен маркетинг – до изричното оттегляне на даденото съгласие или получаване на възражение за обработване на лични данни за директен маркетинг.

VII. ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

1. Общи права

Във връзка с обработване на лични данни, клиентите имат следните права, които може да упражнят във всеки момент, докато Администраторът съхранява или обработва техните лични данни. Изпратете заявлението си на адреса на Администратора, посочен по-горе или по електронен път на ел. поща: info@moutai.bg.

2. Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба директно до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни до Администратора, можете да го направите на посочените по-горе данни за връзка с нас.

3. Автоматизирана обработка и профилиране

Като отговорно дружество, Администраторът не използва автоматично вземане на решения или профилиране.

4. Възражение срещу използване за директен маркетинг

Имате право да възразите срещу обработването за в бъдеще на личните ви данни за целите на директния маркетинг и реклама, като оттеглите даденото от вас съгласие по всяко време. За целта може да изпратите електронно съобщение със съответното искане за преустановяване използването на вашите данни за целите на директния маркетинг на адрес: info@moutai.bg.

VIII. ПОЛИТИКА ОТНОСНО „БИСКВИТКИ“

Сайтът използва бисквитки (или още „cookies”). Запознайте се с приетата Политика за използване на „бисквитки“.

IX. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за поверителност. При промяна в настоящата политика на нашия уеб сайт ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия Сайт.

Последна актуализация: 03.02.2021